The Mission

From Billy Meier

IMPORTANT NOTE
This article is not an official FIGU publication.K dispozícii je aj podobná stránka; Misia Billyho Meiera
Čo presne je misia?

V roku 1953 Asket povedala Billymu:

Vašou úlohou bude objasniť skutočnú pravdu o tvorivých a duchovných záležitostiach pre pozemské ľudstvo, aby ste mu priniesli cestu mieru, lásky, pravého poznania a múdrosti v pravde.[1]

Čo je najdôležitejšie, čo môžeme urobiť dnes, aby sme pomohli misii?

Z fóra FIGU (Otázky, na ktoré odpovedal Billy):

V angličtine:

Hi Billy,


Thank you for your answer about the commissioning of the disciples. I can see clearly now how they carried out their work. They made themselves available to the people during their travels, and instructed and informed those who invited them into their homes. So in carring out the mission today in our modern world, what is the best or most effective way we can make known the teachings? In other words, what is the most important thing we can do today to help with the mission?

ANSWER: Hi Lonnie,

The most important thing is that the teachings are distributed in written (and correct!) form all over the world. In ancient times this usually happened in non-written form which opened the doors to many mis-interpretations and mistakes, etc., which was also the case with many religious books, like the Torah, the New Testament, the Quran, etc.

The people of those times usually were rather uneducated and didn't understand much of the teachings. Many terms which were necessary to explain the teachings correctly were non-existent in those times.[2]

V slovenčine:

Ahoj Billy,


Ďakujem za odpoveď o poverení učeníkov. Teraz už jasne vidím, ako vykonávali svoju prácu. Počas svojich ciest sa dávali k dispozícii ľuďom a poučovali a informovali tých, ktorí ich pozvali do svojich domovov. Aký je teda najlepší alebo najefektívnejší spôsob, ako môžeme pri vykonávaní misie dnes v našom modernom svete oboznamovať s učením? Inými slovami, čo je to najdôležitejšie, čo môžeme dnes urobiť, aby sme pomohli misii?

ODPOVEĎ: Ahoj Lonnie,

Najdôležitejšie je, aby sa učenie šírilo v písomnej (a správnej!) podobe po celom svete. V staroveku sa to zvyčajne dialo v nepísanej podobe, čo otváralo dvere mnohým nesprávnym výkladom, omylom atď., čo bol aj prípad mnohých náboženských kníh, napríklad Tóry, Nového zákona, Koránu atď.

Ľudia v tých časoch boli zvyčajne dosť nevzdelaní a mnohým učeniam nerozumeli. Mnohé pojmy, ktoré boli potrebné na správne vysvetlenie učenia, v tých časoch neexistovali.[3]

Ďalšie čítanie

Links and navigationFuture FIGU.pngf Mankind

Contact Report Index Meier Encyclopaedia
n A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Odkazy